Privacystatement

EmdrNu
Opleidingsinstituut EMDR

EmdrNu is gevestigd te Utrecht en ingeschreven bij de Kamer van Koophandel onder nummer 330281561. EmdrNu geeft basis- en vervolgtrainingen EMDR aan het Janskerkhof 15 te Utrecht en ‘incompany’ bij verschillende instellingen in het land. EmdrNu hecht waarde aan het vertrouwelijk omgaan met persoonsgegevens. Dit privacystatement legt uit hoe EmdrNu met informatie over een geïdentificeerde of identificeerbare natuurlijke persoon omgaat, zoals bedoeld in de Algemene verordening gegevensbescherming (Avg).

1. Toepassing

Dit privacystatement is van toepassing op de volgende categorieën natuurlijke personen van wie EmdrNu persoonsgegevens verwerkt:
a. potentiële) deelnemers aan trainingen (zowel binnen de praktijk als incompany)
b. bezoekers van de website: www.emdrnu.nl
c. deelnemers aan een supervisie sessie;
d. alle overige personen die met EmdrNu contact opnemen of van wie de praktijk persoonsgegevens verwerkt, met uitzondering van haar medewerkers.

2. Verwerking van persoonsgegevens

EmdrNu verwerkt persoonsgegevens die:
a. een betrokkene zelf persoonlijk (tijdens een bespreking of bijeenkomst), telefonisch, of digitaal (via e-mail) heeft verstrekt, zoals contactgegevens of andere persoonsgegevens;
b. een betrokkene heeft laten verstrekken door een collega die deelname aan ‘incompanytrainingen’ binnen zijn of haar instelling organiseert;
c. in overleg en met toestemming van deelnemers worden gegenereerd door video- of geluidsopnamen. Deze opnamen worden uitsluitend gebruikt voor educatieve doeleinden ten behoeve van de opleider.

3. Doeleinden verwerking

EmdrNu verwerkt persoonsgegevens voor de volgende doeleinden:
a. het geven van EMDR basis- en vervolgtrainingen en de declaratie voor verrichte werkzaamheden;
b. het onderhouden van contact, door uitnodigingen voor bijeenkomsten en informatie waar een betrokkene zelf om heeft gevraagd.

4. Rechtsgrond

EmdrNu verwerkt persoonsgegevens op basis van één van de volgende rechtsgronden:
a. toestemming van de betrokkene. Deze toestemming kan altijd weer worden ingetrokken, zonder dat dit afbreuk doet aan de rechtmatigheid van de verwerking op basis van de toestemming vóór de intrekking;
b. toestemming van collega van betrokkene die deelname aan incompanytrainingen binnen zijn of haar instelling organiseert;
c. een gerechtvaardigd belang, zoals het gebruik van contactgegevens voor het uitnodigen voor een bijeenkomst.

5. Verwerkers

EmdrNu kan voor het verwerken van persoonsgegevens dienstverleners (verwerkers) inschakelen die uitsluitend volgens instructies van EmdrNu persoonsgegevens verwerken. EmdrNu sluit met verwerkers een verwerkersovereenkomst die voldoet aan de eisen die de Algemene verordening gegevensbescherming (Avg) daaraan stelt.

6. Persoonsgegevens delen met derden

EmdrNu deelt persoonsgegevens met derden, alleen als betrokkene daar toestemming voor heeft gegeven.

7. Doorgifte buiten de EER

EmdrNu geeft in beginsel geen persoonsgegevens door aan landen buiten de Europese Economische Ruimte (EER). Indien dit toch noodzakelijk mocht zijn, draagt EmdrNu ervoor zorg dat de doorgifte
alleen plaatsvindt als de Europese Commissie heeft aangegeven dat het betreffende land een passend beschermingsniveau biedt of als sprake is van passende waarborgen in de zin van de Algemene verordening gegevensbescherming (Avg).

8. Bewaren van gegevens

EmdrNu bewaart persoonsgegevens niet langer dan nodig is. EmdrNu hanteert in beginsel de volgende bewaartermijnen:
a. persoons gegevens: ten minste 15 jaar na het einde van de training;
b. (financieel-)administratieve gegevens: 7 jaar na vastlegging van de gegevens;
c. bezoekers van de website: 5 jaar na het laatste bezoek aan de website, tenzij eerder bezwaar wordt gemaakt in welk geval tot vernietiging zal worden overgegaan.

9. Wijzigingen privacystatement

EmdrNu kan dit privacystatement altijd wijzigen. Een actuele versie van het privacystatement wordt op de website van EmdrNu gepubliceerd. Het is verstandig dit privacystatement regelmatig te raadplegen, zodat u bekend bent met eventuele wijzigingen.

10. Rechten, vragen en klachten

U hebt het recht EmdrNu te verzoeken persoonsgegevens in te zien, te rectificeren, te verwijderen, over te dragen, de verwerking te beperken en tegen de verwerking bezwaar te maken. Hierover kunt u contact opnemen met EmdrNu door een e-mailbericht te sturen naar info@emdrnu.nl.
Ook bij vragen of klachten over de wijze waarop EmdrNu persoonsgegevens verwerkt, kunt u contact opnemen met EmdrNu door een e-mailbericht te sturen naar info@emdrnu.nl. Een klacht trachten wij naar tevredenheid op te lossen. Mocht dat niet lukken, dan kunt u zich wenden tot de Autoriteit Persoonsgegevens (AP).